FilaWeb

Všeobecné obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky pro tvorbu webových prezentací (dále jen VOP) společnosti FilaWeb., se sídlem Moravská 1442, Rožnov pod Radhoštěm, 75661 (dále jen Zhotovitel) jsou zpracovány v souladu s ustanovením §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 2. Tyto VOP upravují smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem založené mezi nimi Smlouvou o dílo
 3. Ustanovení těchto VOP se použijí, pokud smluvní strany písemně nesjednají ve smlouvě nebo objednávce jinak, s výjimkami uvedenými v těchto VOP.

 

PŘEDMĚT SMLOUVY

  1. Společnost FilaWeb jako Zhotovitel se zavazuje Objednateli vytvořit dílo popsané v článku II. Smlouvy o dílo a specifikace díla (příloha 1), která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a těchto všeobecných obchodních podmínek (VOP).
  2. Objednatel se zavazuje vytvořenou Webovou prezentaci převzít a Zhotoviteli za vytvoření Webové prezentace řádně zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a ve lhůtách tak, jak je ve Smlouvě a těchto VOP uvedeno.
  3. Objednatel prohlašuje, že je osobou oprávněnou Smlouvu podepsat, a pro případ nepravdivosti tohoto svého prohlášení se zavazuje Zhotoviteli uhradit případné škody, vzniklé v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení.
  4. Pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy o dílo platí tyto Všeobecné obchodní podmínky, nestanoví-li Smlouva jinak.

 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Celková cena za Dílo je stanovena dohodou stran jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a zahrnuje cenu za části díla uvedených v předmětu smlouvy.
 2. Pro oceňování případných víceprací nebo pro případné odpočty z ceny, a to i při ukončení Smlouvy o dílo před dokončením Díla, se použije jednotková cena 500 Kč/h. Vícepráce musí být vždy schváleny objednavatelem a nepřesnáhne 20% celkové ceny. Cena za vytvoření Díla bude Zhotovitelem vyfakturována elektronicky.
 3. Pokud jsou ve Smlouvě o dílo uvedeny Zálohy/a, je Objednatel povinen zaplatit na bankovní účet Zhotovitele tyto Zálohy ve výši a v termínu tak, jak jsou stanoveny v příslušné výzvě k platbě (proforma faktuře).
 4. Faktury a doklady o přijatých platbách budou zasílány e-mailem ve formátu PDF na kontakt uvedený ve Smlouvě o dílo v článku I., Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu činí 10 dní od data jeho vystavení.
 5. Dnem zaplacení se rozumí den připsání částky na účet Zhotovitele, PayPal účet nebo datum úhrady v hotovosti.
 6. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou zálohy nebo konečné faktury vystavené Zhotovitelem v rámci zhotovování Díla, je Zhotovitel oprávněn zastavit práce a dochází k automatickému prodloužení termínů plnění stanovených Smlouvou o dobu prodlení Objednatele s platbou.
 7. Nezaplatí-li objednatel fakturovanou částku nejpozději ke dni splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat smluvní pokutu, jejíž výše činí 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Právo účtovat smluvní pokutu má zhotovitel pouze v případě, že sám není v prodlení.
 8. V případě ukončení Smlouvy o dílo některým ze způsobů uvedených v čl. XII. těchto VOP je Zhotovitel oprávněn zákonným způsobem započíst případnou nevyčerpanou část Zálohy složené Objednatelem dle tohoto čl. VOP na jakoukoliv svoji splatnou pohledávku za Objednatelem, vzniklou ze Smlouvy o dílo, včetně neuhrazených smluvních pokut. V opačném případě je povinen nevyčerpanou část zálohy Objednateli vrátit, a to ve lhůtě do 90 dnů od ukončení platnosti Smlouvy o dílo.

 

TERMÍN PLNĚNÍ

 1. Dodržení termínů sjednaných pro splnění předmětu Smlouvy o dílo Zhotovitelem je podmíněno součinností Objednatele, a to zejména předáním nezbytných podkladů, a dále včasnou úhradou faktur ze strany Objednatele, příp. Zálohy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen dodržet termíny plnění z důvodů ležících na straně Objednatele (neposkytnutí potřebné součinnosti apod.), prodlužují se automaticky o dobu trvání těchto překážek termíny plnění stanovené Smlouvou. Po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení s plněním Díla.

 

PRÁVA A POVINOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Objednatel je povinen spolupracovat se Zhotovitelem při plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, vytvořit všechny potřebné podmínky k umožnění plnění Smlouvy o dílo tak, aby Smlouva mohla být řádně realizována. Zejména je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli v rámci součinnosti potřebné zdroje, informace a technické prostředky nutné k řádnému plnění Smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn Objednatele k poskytnutí součinnosti vyzvat a stanovit mu přiměřenou lhůtu. Objednatel je povinen nejpozději 5 dnů přede dnem zahájením prací na Díle předat Zhotoviteli veškeré podklady, materiály a poskytnout veškerou potřebnou součinnost, která je nezbytná k řádnému provedení Díla. Po dobu prodlení Objednatele se splněním této povinnosti není Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla. Ukáže-li se v době provádění Díla nutnost předané podklady doplnit, změnit či aktualizovat, vyzve za tímto účelem Zhotovitel Objednatele, který je povinen požadované podklady či součinnost Zhotoviteli poskytnout tak, aby bylo možné poskytnout plnění dle Smlouvy o dílo řádně a včas.
 2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli maximální součinnost, aby k takové kontrole mohlo dojít, to vše v předem dohodnutém termínu.
 3. Zhotovitel zajišťuje umístění webové prezentace prostřednictvím třetí osoby (tzv. webhosting). Provoz serveru, na kterém je umístěna webová prezentace, se řídí smluvními podmínkami příslušného serveru a jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti poskytující webhosting. Zhotovitel v této souvislosti upozorňuje, že v průběhu poskytování webhostingových služeb v síti Internet může docházet k výpadkům, omezením či snížení kvality služeb. Zhotovitel nemůže nést žádnou odpovědnost za škody způsobené nefunkčností serveru, porušením či ztrátou nebo za škody způsobené třetími osobami
 4. Smluvní strany se zavazují nesdělovat a nezpřístupňovat obsah uzavřené Smlouvy o dílo nebo jakékoliv jiné důvěrné informace poskytnuté si vzájemně Smluvními stranami v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo ve smyslu § 504 a § 1730 občanského zákoníku třetím osobám ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit Smlouvu. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, jež o sobě navzájem získaly po dobu účinnosti uzavřené Smlouvy o dílo, a které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují zajistit zabezpečení těchto informací před jejich zveřejněním, zpřístupněním či zneužitím. Tato povinnost trvá i po ukončení spolupráce Smluvních stran. Zhotovitel však je oprávněn uvádět Objednatele (včetně značky či názvu) formou reference ve všech svých komunikacích a médiích.
 5. Poskytovatel má právo přerušit provoz redakčního systému CMS z důvodu nutných úprav a údržby a vyhrazuje si právo na přerušení za tímto účelem v rozsahu 60 min měsíčně.
 6. Objednatel má právo na vyhotovení jedné skicy webové grafiky včetně wireframe. Pokud je Objednatel nespokojen se Skicou webové grafiky, má právo na přepracování. Jakékoliv další přepracování bude bráno jako vícepráce.
 7. Pokud není dohodnuto jinak, grafiku webové prezentace navrhuje Zhotovitel. Zhotovitel má právo kdykoliv dle jeho uvážení zasáhnout do Grafiky webové prezentace a to ve smyslu technické realizovatelnosti grafického návrhu.
 8. Při tvorbě Webové prezentace musí Objednatel poskytnout veškerou součinnost, a to v Reakční době. Neposkytnutí řádné součinnosti vede k prodloužení termínu předání díla.
 9. Objednatel je povinen své texty pro vložení do webové prezentace zaslat ve formátech: .doc, .docx, .odt, .txt. V případě jiného formátu budou Zhotovitelem převedeny a tato služba bude účtována jako Vícepráce. Obrázky a grafické podklady jsou přijímány ve všech možných formátech vyjma vektorových. Standardní formáty obrázků jsou: .jpg, .png, .gif, .bmp. Obrázky musejí být jako soubory, nikoliv vložené v PDF nebo .doc.
 10. Zhotovitel provede testování správného fungování v prohlížečích IE, Google chrome, firefox, safari a opera
 11. Zhotovitel provede testování správného fungování na všech typech zařízeních PC, notebook, tablet a smart phone.

 

PŘEDÁNÍ DÍLA

 1. Dílo vytvořené Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen Objednateli předat. Předáním Díla se rozumí faktické přesunutí webové prezentace na doménu určenou Zhotovitelem a její zobrazení (spuštění) na internetovém serveru nebo oznámením o provedení díla, pokud toto zůstává na testovací doméně Zhotovitele. Zhotovitel vyrozumí Objednatele o termínu předání a převzetí Díla e-mailem.
 2. Objednatel je povinen předání a převzetí Díla potvrdit na základě e-mailu, který od Zhotovitele obdrží. Potvrzení o předání a převzetí Díla bude obsahovat výčet případných vad a nedodělků, jakož i dohodu o způsobu a lhůtě jejich odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech odstranění těchto vad a nedodělků, určí je přiměřeným způsobem Zhotovitel. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést důvody.
 3. Dílo se považuje za řádně předané a dokončené i bez potvrzení o předání a převzetí Díla ze strany Objednatele, pokud Dílo bylo řádně dokončeno a bylo provedeno bez vad a nedodělků a má vlastnosti stanovené Smlouvou, avšak Objednatel neumožnil přesun Díla na cílové umístění nebo spuštění Díla v cílovém umístění nebo Objednatel nepotvrdil jeho předání a převzetí nebo toto odmítl. Dílo se považuje za předané dnem, kdy nastala některá ze skutečností, které jsou uvedeny v předchozích větách.
 4. Objednatel je povinen převzít Dílo.
 5. Objednatel je povinen Dílo převzít i v případě jeho řádného ukončení před lhůtou plnění stanovenou ve Smlouvě nebo těchto VOP.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Dílo vytvořené podle Smlouvy poskytnuté Objednateli má povahu autorského díla a podléhá režimu autorského zákona. Objednatel se zavazuje užívat předmět autorského díla Zhotovitele pouze v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona a čl. X. těchto VOP. Objednatel je oprávněn použít Dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo. K jiným účelům je oprávněn jej použít pouze s předchozím souhlasem Zhotovitele.
 2. Veškeré Objednatelem dodané podklady jsou chráněny autorským právem Objednatele. Objednatel se zavazuje dodat ke zpracování Díla jen autorizované podklady, se kterými je oprávněn nakládat právě k tomuto účelu (zejména fotografie či skici, ale i názvy a loga třetích stran atd.). Objednatel se zavazuje nahradit veškerou škodu, která by případně vznikla z neoprávněného použití dodaných podkladů pro vytvoření Díla.
 3. Veškeré know-how, výrobní postupy či vytvořené grafické prvky, jež jsou součástí Díla, jsou chráněny autorským právem Zhotovitele.
 4. Zhotovitel má právo propagace Díla formou reference (tzn. odkazu na webovou prezentaci Objednatele, fotografie Díla, el. podoby Díla, tiskové materiály Díla).
 5. Objednatel je povinen uvést Zhotovitele (značku či obchodní firmu) ve všech případech, kdy to povaha Díla umožňuje a kdy uvedení Zhotovitele není vizuální překážkou, zejména ve zdrojovém kódu a v patičce webové prezentace Objednatele jako název autora Díla s aktivním odkazem na webové stránky Zhotovitele. Objednatel pak není oprávněn bez písemného svolení Zhotovitele tuto autorskou značku odstranit či pozměnit a není oprávněn ani jinak pozměňovat údaj o autorství či autorství připisovat jiné osobě než Zhotoviteli.

 

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
 2. Poruší-li některá ze Smluvních stran podstatným způsobem své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo a těchto VOP, může druhá strana od Smlouvy odstoupit. Oprávněná strana může před odstoupením od Smlouvy o dílo stanovit pro dodatečné plnění náhradní lhůtu. Právo oprávněné strany od Smlouvy o dílo odstoupit pak vzniká po marném uplynutí této lhůty.
 3. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo zaniká Smlouva o dílo okamžikem, kdy je písemné odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně.
 4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností Zhotovitelem, které spočívá zejména v:
  • – zaviněném prodlení s předáním plnění Zhotovitele Objednateli oproti termínům sjednaným ve Smlouvě delším než třicet (30) dní
  • – prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve stanovených termínech delším než třicet (30) dní.
 5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností Objednatelem, které spočívá zejména v:
  • – prodlení s úhradou faktury delším než třicet (30) dní,
  • – bezdůvodném neposkytování součinnosti, která je nezbytná pro úspěšné, kvalitní a včasné plnění Díla.
 6. Bude-li proti Objednateli zahájeno insolvenční řízení, může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit.
 7. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy o dílo, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:
 8. Zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací, dle způsobu, kterým je stanovena cena za Dílo, provede finanční vyčíslení provedených prací a vynaložených nákladů a vystaví fakturu.
  • Zhotovitel vyzve Objednatele k “dílčímu předání díla” a Objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit “dílčí přejímací řízení”.
  • strana, která důvodné odstoupení od smlouvy o dílo zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré odůvodněné náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy o dílo.
  • Odstoupení od Smlouvy o dílo se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy o dílo, řešení sporů mezi Smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle Smlouvy o dílo nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy o dílo.
  • Smlouvu o dílo je možno ukončit kdykoliv písemnou dohodou obou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

 

VYŠŠÍ MOC

 1. Pro potřeby Smlouvy o dílo se vyšší mocí rozumí všechny okolnosti a vnější události výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které Smluvní strany nemohly předvídat při podpisu Smlouvy o dílo a jejichž výskyt znemožňuje jedné ze stran dodržet všechny nebo část smluvních závazků. Vyšší mocí se rozumí zejména povodně, požáry, přírodní a živelné katastrofy, válečný stav, stávky většího rozsahu apod.
 2. O zjištěné skutečnosti, na kterou lze vztáhnout vyšší moc, je povinna postižená strana druhou stranu vyrozumět bez zbytečného odkladu, pokud tomu technické překážky nebrání. Plnění smluvních povinností může být dohodou obou stran v tomto případě pozastaveno, a to max. na dobu 90 dnů. Pokud nebude možno po uplynutí této lhůty pokračovat v plnění smluvních povinností, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší a strany následně provedou mezi sebou finanční vypořádání, nedohodnou-li se jinak.
 3. Překážka vyšší moci vylučuje povinnost k úhradě smluvní pokuty za porušení, které je překážkou vyšší moci způsobeno.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 27.03.2020.
 2. V případě, že ve Smlouvě jsou ustanovení upravena odchylně od těchto VOP, má přednost znění Smlouvy o dílo.
 3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě dohody obou Smluvních stran v písemné formě, nestanoví-li Smlouva jinak.
 4. Pokud by některá ustanovení Smlouvy o dílo nebo VOP byla shledána částečně nebo úplně neplatnými, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu dohodnou nahrazení neplatného ustanovení novým, které se nejvíce přiblíží účelu neplatného ustanovení. Nedojde-li v tomto mezi Stranami k dohodě, platí pro tato neplatná ustanovení „analogie legis“, které má právo zvolit Zhotovitel, tedy ustanovení právních předpisů, které se nejvíce blíží účelu Smlouvy o dílo. Výběr těchto ustanovení sdělí v tomto případě Zhotovitel Objednateli písemně a doporučeně poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky do 10 dnů od jeho volby. Takto zvolená ustanovení budou považována za nahrazení neplatných ustanovení Smlouvy o dílo, a to s platností ode dne doručení Objednateli.
 5. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručování pro všechna doručení písemností souvisejících se Smlouvou: povinnost doručení druhé Smluvní straně je splněna zasláním na poslední známou adresu, kterou je adresa adresáta uvedená v záhlaví Smlouvy o dílo vždy ve znění platném ke dni odeslání zásilky, a to zasláním prostřednictvím doručovatele s poštovní licencí (poštou) formou „ doporučeně „. V případě, že se zásilka (písemnost) vrátí jako nedoručená, považuje se za řádně doručenou posledním dnem uložení na poště. Písemnost může být taktéž doručena osobně, s písemným stvrzením druhou Smluvní stranou o převzetí. Zásilka může být taktéž při změně sídla kterékoliv ze Smluvních stran, ke které dojde v průběhu platnosti Smlouvy o dílo a která je písemně oznámena druhé Smluvní straně, zaslána na tuto novou, druhé straně oznámenou adresu. V případech výslovně stanovených Smlouvou nebo těmito VOP je možno doručovat i jiným způsobem, zejména na e-mailové adresy, které si Smluvní strany sdělí.
 6. Pro Smluvní strany je závazný výlučně právní řád (normy práva hmotného i procesního) platný na území sídla Zhotovitele. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy o dílo se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména přiměřeně ust. § 2586a násl., a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 7. Všechny spory, které případně vzniknou mezi Smluvními stranami z uzavřené Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.
 8. Objednatel podpisem Smlouvy o dílo uděluje Zhotoviteli souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem nezbytné komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to na dobu neurčitou. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne takovéto osobní údaje, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, další třetí osobě za jiným účelem, než nezbytně nutným pro bezvadné plnění předmětu Smlouvy o dílo. Subjekt údajů má právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak může zejména požádat o vysvětlení, požadovat, aby se Zhotovitel zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav, a pokud této výzvě nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit se svým podnětem přímo na správní úřad v oblasti ochrany osobních údajů.